Jantakan Khamkhaengkwa

Thailand 15:53

When mom riding motorbike to school to told "Fern" that whether mom or dad coming to pick her up in the evening, Fern need to go live with the either of them from now on. Make Fern's regular day changed.

เมื่อแม่ขับรถมอเตอร์ไซต์มาส่งเฟิร์นที่โรงเรียนและบอกกับเธอว่า ถ้าพ่อหรือแม่มารับเธอเย็นนี้หมายความว่าเธอต้องไปอยู่กับคนนั้น ทำให้วันปกติแสนธรรมดาของเฟิร์นเปลี่ยนไป