Khin Warso (Yangon Film School)

Burma 14:27

The discovery of a discarded object from her past prompts the filmmaker to return to her native Mon State to chronicle its entire manufacturing process, from back-breaking extraction to utilisation. A film about how objects can be full of meaning.

การไปเจอวัตถุที่ถูกทอดทิ้งไปในอดีตของเธอ ทำให้ผู้สร้างภาพยนตร์ได้กลับไปที่ถิ่นกำเนิดของเธอ ที่รัฐมอญ ไปเห็นถึงขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ยากลำบากกว่าจะได้มาซ่ึงวัตถุชิ้นนี้ หนังเรื่องนี้ต้องการพูดถึงว่าวัตถุสามารถเต็มไปด้วยความหมาย

Yangon Film School

Yangon Film School on Facebook